TUNNA – elv i Tynset.

Her, på  tunna.no,  finner du mange bilder, mest fra vest-sida av Glomma i Tynset kommune. Både gamle og nyere bilder fra Tynset.

 

Tunna.no – mer enn ei elv.

Tynset var opphavlig et gardsnavn av typen set-navn, og kommer sannsynligvis av elvenavnet Tunna. Dette navnet kan i sin tur komme av å tunne, som betyr «svinge rundt» eller «virvle».

Tunna,Moan Tynsetbygda,24.06.2022. Foto:Nord-Østerdal Miljøpark AS
Høstfarger, nedstrøms fra det som er igjen av gamle tømmerfossen i Tunna. 18.09.2022
Tørkesommer og lite vatn i Tunna, 27.juni 2018
Tunna  er 52 km lang og har utspring fra Eidsfjellet og renner mot sørøst til den munner ut i Glomma ved Neby , nærTynset sentrum.

Tunna har sine øverste kilder på sørsida av Eidsfjellet nordøst for Kvikneskogen og begynner som en rekke fjellbekker som samles i Tunntjønnan (840 moh).
Herfra renner elva mot øst ned mot øvre Tunndalen, hvor den snur mot sør. Mange små sideelver kommer ned fra de slake, skogkledte fjellsidene, og i den myrlendte dalbunnen fortsetter Tunna mot sørvest ned mot Kvikneskogen. Her går elva i et svingete  løp over det flate landskapet, og mottar flere sideelver fra vest, før den renner inn i Stubsjøen (676 moh). Videre renner elva mot sørøst, og mottar den første av de store sideelvene, Gløta fra fjellene i vest.
Ved Storåsen endrer elva karakter, og i stedet for den flate, myrlendte dalbunnen går elva inn i en smal V-dal, som etter Tunnfossen (v/Lonåsen) får preg av et elvejuv hvor de store sideelvene Magnila og Lona kommer inn fra nord. Langs Tunna ligger store terrasserte og gjennomskårete breelvavsetninger, som  danner et særpreget landskap.

Tunna, Styggmyrhølen mot Fossegrimmen, julekvelds ettermiddag 2020

Ca fem kilometer før munningen vider dalen seg ut igjen, og elva renner gjennom Hansælgardene (østsida) og Moangrenda (vestside), slynger seg videre over slettene før den munner ut i Glomma vest for Tynset sentrum.

Morgendis over bygda. Fra Skarpåsen 18.06.20
Tronfjell og Tunna, 8. januar 2020
Mye vatn, 10.mai 2018
Tunna og Tunndalen
Nedover Tunndalen, Tronskalven og Bellingen bakerst, des-17
Tunna og Glomma skimtes, 28.06.17
Tunna-web-2014
_igp4868
Høst ved Tunna, Lonåsen september 2016
magnillfossen
Magnilfossen, oktober 2016

is-i-tunna-12

Vatn.
Vatn er en forutsetning for alt liv, også for at mennesker skal kunne bosette og livnære seg. Elver, fossefall, tjern og innsjøer er også berikende innslag i kulturlandskapet.

Vatn har formet, og former fortsatt, det norske landskapet. Rennende vatn graver ut langs elvebredden og langs bunnen. I mer stilleflytende partier og i dammer legges løsmasser igjen.

Vatn er med på å skape spesielle landskapsformer som har et spesielt rikt dyre- og planteliv. ElvaTunna i Tynset er ikke noe unntak i så måte.

Vatn og vassdrag er en stor ressurs både som grunnlag for et rikt og variert biologisk mangfold og som opplevelsesressurs for friluftslivet. Vatn og vassdrag er også en viktig ressurs for mange næringer – eksempelvis landbruk, reiseliv og ikke minst energi.

tronga_tunna

30okt11_web
Tunna har gitt navn til Tynset. Tynsetby´n og kirkegga fra Skarpåsen, oktober 2011