Konsesjonssøknaden er sendt

Søknad om å bygge og drifte Tunna kraftverk er sendt til NVE.
Den går først til NVE, så skal kommunen få den oversendt fra NVE. Kommunen behandler anlegg under 1 MW.

 

 

NVE – Konsesjonsavdelingen                                                                                                                Dato: 09.06.2023
Postboks 5091 Majorstua                                                                                                                       Vår ref.: JOV
0301 Oslo

 

Søknad om konsesjon for bygg og drift av Tunna kraftverk i Tynset kommune.

Nord-Østerdal miljøpark AS søker om å utnytte vannfallet mellom kote 495,5 og 487 i elva Tunna, Tynset kommune, Innlandet fylke og søker herved om følgende tillatelser:

Etter vannressursloven, jf. § 8, om tillatelse til:
• Å bygge og drifte Tunna kraftverk med tilhørende anlegg som beskrevet i søknad

Nødvendig opplysninger om tiltaket fremgår av vedlagte utredning. Med vennlig hilsen

Jon Olav Volden
Styrets leder,
Nord Østerdal miljøpark AS jov@njordenergi.no
+47 97 16 14 27

page2image509432912

 

Her er et sammendrag av søknaden. (Søknaden består av mer enn 40 sider + flere vedlegg)

Sammendrag

Elva Tunna i Tynset kommune søkes utnyttet til kraftproduksjon gjennom utbygging av Tunna kraftverk.

Det omsøkte kraftverket er planlagt til å utnytte en fallhøyde i Tunna mellom kote 495,5 og kote 487, totalt 8,5 meter. Kraftstasjonen planlegges bygget på nordsiden av elven. Nedbørsfeltet til kraftverket er 649 km2. Middelvannføringen ved inntak er beregnet til 8,5m3/s og det søkes om en slukevne i kraftverket på 15,5 m3/s, tilsvarende ca. 0,99 MW. Årlig produksjon er beregnet til ca. 2,5 GWh.

Utbyggingskostnadene for kraftverket er beregnet 25 mill.kr som gir en spesifikk utbyggingskostnad på 10,2 kr/kWh.

Tunna kraftverk blir bygget der det tidligere var etablert et kraftverk, Tunna kraftstasjon. Dette ble etablert i 1890, idriftsatt 1897 og nedlagt etter en stor flom i 1966. Det finnes rester etter kraftverket i dag.

Kraftverket vil være en sentral del i opparbeidelsen av Nord-Østerdal Miljøpark, en næringspark ved Rv. 3. Tilgrensede områder til kraftverket er ferdig regulert, og tiltakshaver har intensjonsavtale om å overta reguleringsplanen, samt intensjonsavtale med grunneierne om å kjøpe området og utvikle det. Prosjektet er et resultat av den nye forskriften som åpner for å dele egenprodusert strøm på samme eiendom, vedtatt 8/5-2023. Produksjon av strøm fra vannkraft vil gi næringsområdet en helt unik posisjon og attraktivitet. Kraftanlegget har høy utbyggingskostnad isolert sett, men siden man oppnår fordeler ved å selge egenprodusert strøm til leietakere på industriområdet så vil kraftverket bli realisert.

I forhold til allmenne interesser så er det interesse for å få bygget opp igjen dammen og kraftverket av lokalbefolkningen. Det oppdemmede arealet ligger i en bratt og utilgjengelig dal som er lite benyttet, annet enn noe fiske sommerstid. Elva Tunna har sammenhengende strekninger og stryk ned til Glomma uten vadringshindre. Man kan anta at fisk vandrer opp og ned i elva. Oppover i elva er det jevnt fall, med grovt bunnsubstrat bestående av løsmasser og elvestein. Oppstrøms kraftverket vil videre oppvandring bli begrenset av Lonfossen i sideelva Lona, ca. 1 km oppstrøms samløp mellom Lona og Tunna, ca. 9 km oppstrøms planlagt kraftverk i Tunna.

Vandringshindre finnes også i samløp mellom elva Magnilla og Tunna, der Magnillfossen begrenser oppvandring, denne ligger ca. 11 km oppstrøms planlagt kraftverk. I hovedelva Tunna er det vandringshinder i Tunnfossen, ca. 12 km oppstrøms planlagt kraftverk.

Området er registrert av Tynset kommune som er kommunalt kulturminne. Det er noen spor igjen av den gamle dammen på vestsiden av elva, utførtsom laftekasse. Det står også noen betongfundamenter, for den gamle rørgata samt kraftstasjonen. Fundamentet for den gamle kraftstasjonen tenkes bevart.

Biologiske utredninger av tiltaket konkluderer med at samlet konsekvens for naturmangfold/det biologiske mangfoldet, dvs. terrestrisk (på land) og akvatisk (i vann) er knyttet til relasjonen mellom naturverdier og nivået av negative virkninger. Samlet konsekvensnivå for utbygging av Tunna er konkludert av biolog til middels negativ konsekvens. Da det er etablering av dam i en uberørt elv som vil forrige dagens situasjon.

Som avbøtende tiltak er det planlagt slipp av minstevannføring forbi dammen til enhver tid. Disse er foreslått til 5-persentilverdiene for sommer og vinter, hhv. 2,0 m3/s sommerstid og 0,7 m3/s vinterstid. Dette vil sørge for at det er naturlig vann nedstrøms dam til enhver tid. Minstevannføringen er tenkt sluppet forbi sammen på vestsiden av planlagt dam og tenkes etablert som en fisketrapp/naturlig bekk slik at fisk kan vandre opp og ned forbi dammen til enhver tid.

Her er senere tids kunnskap om slike passasjer essensiell, spesielt kunnskap og erfaringer fra fisketrapp på Tolga kraftverk blir viktig. En slik løsning vil prosjekteres i detalj av fiskefaglig kompetanse.