Tillatelsen fra kommunen er godkjent.

Tynset kommune, kommunestyret, har nå behandlet konsesjonssøknaden og gitt  Nord-Østerdal Miljøpark AS  tillatelse til bygging og drift av
Tunna kraftverk i elva Tunna  
Tillatelsen begrunnes med at utbyggingen har en overvekt av positive virkninger for samfunnet. Disse
fordelene knyttes opp mot produksjon av lokalprodusert kraft, og utvikling av næringsområdet Nord-
Østerdal Miljøpark, med positive lokale ringvirkninger.


Se utdrag fra Tynset kommunes møteprotokoll 28.05.2024:

35/24 Søknad om konsesjon for etablering av Tunna kraftverk

Kommunedirektørens innstilling:
Tynset kommune, kommunestyret, gir Nord-Østerdal Miljøpark AS tillatelse til bygging og drift av
Tunna kraftverk i elva Tunna i Tynset kommune, Innlandet fylke.
Vedtaket baserer seg på søknad
datert 09.06.2023.

Vedtaket begrunnes med at utbyggingen har en overvekt av positive virkninger for samfunnet. Disse

fordelene knyttes opp mot produksjon av lokalprodusert kraft, og utvikling av næringsområdet Nord-
Østerdal Miljøpark, med positive lokale ringvirkninger.
Tillatelsen gis med hjemmel i lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) §§ 8 og 64.

Vassdragskonsesjonen gir rett til å bygge og drive Tunna kraftverk på følgende vilkår:
1. Fiskens vandringsrute og vandringsmulighet skal sikres forbi tiltaksområdet, både i anleggsfasen og
i permanent fase. Det skal etableres fisketrapp tilpasset både ørret og harr, slik at vandring for begge
arter sikres forbi dammen.
2. Forurensning av vassdraget skal unngås. Masser som kommer i kontakt med vassdraget skal være
fra rene kilder. Utslipp av drivstoff og olje unngås og påfyll til maskiner skal skje på land.
3. Der utbyggingen berører dyrket mark skal arealet tilbakeføres til dyrket mark ved avslutning av
anleggsarbeidet.
I tillegg vedtas NVE’s standardvilkår for vassdragskonsesjon, se vedlegg 8, Vassdragskonsesjon.

Formannskapet 23.05.2024
Behandling
Merete Myhre Moen, Sp, ba om vurdering av sin habilitet. Hun fratrådte under
habilitetsvurderingen. Hun ble funnet inhabil. Ingen vara tok hennes sted.
Votering nr 1 – Votering over kommunedirektørens innstilling
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 6 stemmer (100%) – Ap 2, H 2, Sp 2
Mot: 0 stemmer (0%)

Vedtak/formannskapets innstilling
Tynset kommune, kommunestyret, gir Nord-Østerdal Miljøpark AS tillatelse til bygging og drift av
Tunna kraftverk i elva Tunna i Tynset kommune, Innlandet fylke. Vedtaket baserer seg på søknad
datert 09.06.2023.
Vedtaket begrunnes med at utbyggingen har en overvekt av positive virkninger for samfunnet. Disse
fordelene knyttes opp mot produksjon av lokalprodusert kraft, og utvikling av næringsområdet Nord-
Østerdal Miljøpark, med positive lokale ringvirkninger.
Tillatelsen gis med hjemmel i lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) §§ 8 og 64.
Vassdragskonsesjonen gir rett til å bygge og drive Tunna kraftverk på følgende vilkår:
1. Fiskens vandringsrute og vandringsmulighet skal sikres forbi tiltaksområdet, både i anleggsfasen og
i permanent fase. Det skal etableres fisketrapp tilpasset både ørret og harr, slik at vandring for begge
arter sikres forbi dammen.
2. Forurensning av vassdraget skal unngås. Masser som kommer i kontakt med vassdraget skal være
fra rene kilder. Utslipp av drivstoff og olje unngås og påfyll til maskiner skal skje på land.
3. Der utbyggingen berører dyrket mark skal arealet tilbakeføres til dyrket mark ved avslutning av
anleggsarbeidet.
I tillegg vedtas NVE’s standardvilkår for vassdragskonsesjon, se vedlegg 8, Vassdragskonsesjon.

Kommunestyret 28.05.2024

Behandling
Endringsforslag punkt 1 i formannskapets innstilling., foreslått av Sindre Sørhus, Miljøpartiet De
Grønne
Fiskens vandringsrute og vandringsmulighet motstrøms og medstrøms skal sikres forbi
tiltaksområdet, både i anleggsfasen og i permanent fase. Fisk skal fysisk hindres fra å gå inn i turbinen
og det et skal etableres fisketrapp tilpasset både ørret og harr, slik at trygg vandring for begge arter
sikres forbi dammen.

Tilleggsforslag, foreslått av Sindre Sørhus, Miljøpartiet De Grønne
Nytt punkt 4.
Det skal sikres et naturlig vegetasjonsbelte langs begge sider av elvemagasinet med en bredde på
minimum 6 meter for å opprettholde den økologiske funksjonen til kantsonen og redusere avrenning
fra landbruksjord.

Tilleggsforslag «anleggsstopp i hekketid», foreslått av Sindre Sørhus, Miljøpartiet De Grønne
Nytt punkt 5
Anleggsarbeidet skal ikke foregå i hekketiden.
Tilleggsforslag «flomluker», foreslått av Sindre Sørhus, Miljøpartiet De Grønne
Nytt punkt 6.
Flomluker skal installeres for å sikre matjord mot forhøyet vannstand ved flom.

Olav Distad, Per Hermann Køhn Hansæl, Merete Myhre Moen, alle Sp, og Tor Inge Snekkermoen, FrP,
ba om vurdering av sin habilitet. Alle fratrådte under habilitetsvurderingen. Alle ble funnet inhabile.
Ingen vara tok deres plass

Votering nr 5 – Votering over forslag
Forslag: Formannskapets innstilling
For: 21 stemmer (91%) – Ap 7, H 3, PP 1, Sp 7, SV 2, V 1
Mot: 2 stemmer (9%) – MDG 2
——————————————–
Votering nr 4 – Votering over forslag
Forslag: Tilleggsforslag «flomluker»
For: 5 stemmer (22%) – MDG 2, SV 2, V 1
Mot: 18 stemmer (78%) – Ap 7, H 3, PP 1, Sp 7
——————————————–
Votering nr 3 – Votering over forslag
Forslag: Tilleggsforslag «anleggsstopp i hekketid»
For: 5 stemmer (22%) – MDG 2, SV 2, V 1
Mot: 18 stemmer (78%) – Ap 7, H 3, PP 1, Sp 7
——————————————–
Votering nr 2 – Votering over forslag
Forslag: Tilleggsforslag -Vegetasjonsbelte
For: 5 stemmer (22%) – MDG 2, SV 2, V 1
Mot: 18 stemmer (78%) – Ap 7, H 3, PP 1, Sp 7
——————————————–
Votering nr 1 – Votering over forslag
Forslag: Endringsforslag. Fiskens vandringsrute
Side 8 av 34
For: 5 stemmer (22%) – MDG 2, SV 2, V 1
Mot: 18 stemmer (78%) – Ap 7, H 3, PP 1, Sp 7

Vedtak
Tynset kommune, kommunestyret, gir Nord-Østerdal Miljøpark AS tillatelse til bygging og drift av
Tunna kraftverk i elva Tunna i Tynset kommune, Innlandet fylke. Vedtaket baserer seg på søknad
datert 09.06.2023.
Vedtaket begrunnes med at utbyggingen har en overvekt av positive virkninger for samfunnet. Disse
fordelene knyttes opp mot produksjon av lokalprodusert kraft, og utvikling av næringsområdet Nord-
Østerdal Miljøpark, med positive lokale ringvirkninger.
Tillatelsen gis med hjemmel i lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) §§ 8 og 64.

Vassdragskonsesjonen gir rett til å bygge og drive Tunna kraftverk på følgende vilkår:
1. Fiskens vandringsrute og vandringsmulighet skal sikres forbi tiltaksområdet, både i anleggsfasen
og i permanent fase. Det skal etableres fisketrapp tilpasset både ørret og harr, slik at vandring for
begge arter sikres forbi dammen.
2. Forurensning av vassdraget skal unngås. Masser som kommer i kontakt med vassdraget skal
være fra rene kilder. Utslipp av drivstoff og olje unngås og påfyll til maskiner skal skje på land.
3. Der utbyggingen berører dyrket mark skal arealet tilbakeføres til dyrket mark ved avslutning av
anleggsarbeidet.
I tillegg vedtas NVE’s standardvilkår for vassdragskonsesjon, se vedlegg 8, Vassdragskonsesjon.